Bài viết về: Define Design

Cài đặt hiển thị của Clipart Category

MỤC LỤC


Những nội dung chính trong bài viết bao gồm:
Hình thu nhỏ (Thumbnail Images)
Danh sách thả xuống (Dropdown List)
Nút có chữ (Inline Button)

Clipart category có thể được hiển thị theo ba cách khác nhau:
Hình thu nhỏ (Thumbnail) (mặc định).
Danh sách thả xuống (Dropdown List)
Nút có chữ (Inline Button)
Các cài đặt này có thể được thay đổi trong mục thông tin cơ bản (basic information) của clipart category. Lưu ý luôn bấm nút Update sau mỗi lần có thay đổi.THUMBNAIL IMAGES


Khi lựa chọn, danh mục Clipart sẽ được hiển thị theo hình Thumbnail:


Nếu bạn đặt biểu tượng màu cho mỗi clipart, hình thu nhỏ sẽ được hiển thị bằng màu thay vì ảnh Thumbnail:
Để thay đổi thành dạng màu cho thumbnail của clipart, nhấp vào hình vuông trong suốt bên cạnh tên clipart > chọn màu.
Để xóa màu đã chọn trước đó, hãy nhấp vào nút Clear ở góc dưới bên phải của bảng màu.


Theo đó trên live store của bạn, hình thumbnail của clipart được hiển thị bằng màu sắc thay vì ở dạng hình thu nhỏ.


Lưu ý: Nếu bạn đặt thumbnail màu một clipart nào đó thì tất cả các clipart khác trong danh mục đó cũng sẽ xuất hiện dưới dạng màu. Do đó, bạn nên đặt màu cho tất cả các clipart trong danh mục này.

DROPDOWN LIST


Các biểu tượng trong danh mục này sẽ xuất hiện dưới dạng menu thả xuống dưới dạng danh sách tên các clipart.INLINE BUTTON


Các biểu tượng trong danh mục này sẽ xuất hiện dưới dạng nút với tên của clipart bên trong.Nếu bạn chọn cách hiển thị theo Inline Button, thumbnail của sub-category sẽ xuất hiện khi bạn trỏ chuột vào.
Xem thêm: Tải Lên & Chỉnh Sửa Clipart

Cập nhật vào: 20/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!