Bài viết về: Phụ Lục Dastomize

Trang Developer

MỤC LỤC


Những nội dung chính trong bài viết bao gồm:
Webhooks
Nhật ký hoạt động của người dùng (User Activity Log)
Nhật ký mail (Mail Log)

WEBHOOKS


Webhooks là những thông báo được gửi qua Web và được tự động kích hoạt khi một sự kiện cụ thể xảy ra. Trong Dastomize, tính năng webhook được sử dụng để truyền thông tin cập nhật theo thời gian thực cho một sản phẩm hoặc đơn đặt hàng.


Dastomize cho phép bạn lọc webhook theo chủ đề: Đơn hàng đã tạo (Order Created), Đơn hàng đã cập nhật (Order Updated) và Đơn hàng đã xóa (Order Deleted).


Payload là khả năng truyền tải của các gói đơn vị dữ liệu hoặc dữ liệu được truyền khác và thường liên kết với khả năng gây hại của việc thực thi mã code độc hại.
Để xem webhook payload, hãy nhấp vào từ "View" màu xanh ở bên phải và dữ liệu sẽ được hiển thị như sau:


USER ACTIVITY LOG


User Activity Log cho phép bạn xem các hoạt động của các thành viên khác. Nó cung cấp dữ liệu về cách các thành viên trong nhóm của bạn đang hoạt động trong ứng dụng, cho phép bạn quản lý tốt hơn công việc của nhóm.
Tất cả các sự kiện, hoạt động và người dùng đều có thể được lọc trong User Activity Log.
Dastomize KHÔNG GIỚI HẠN số lượng người dùng phụ được thêm vào một tài khoản.
Để xem các hoạt động lịch sử của người dùng trong cơ sở dữ liệu Dastomize, hãy chuyển đến Developer > User Activity Log. Trang tổng quan này sẽ hiển thị hoạt động của người dùng dựa trên tiêu chí bộ lọc và các nhóm hoạt động.


Để tìm kiếm hoạt động của người dùng, hãy điền vào trường đầu tiên email của người dùng.
Để xem các hoạt động có liên quan đến những gì bạn đang tìm kiếm, hãy nhấp vào trường thứ hai để lọc. Trongdanh sách drop-down gồm các loại hoạt động khác nhau như:

Đơn đặt hàng (Order): Xem đơn hàng (Order Review), Gửi đơn đặt hàng (Order Submit), Gửi hàng loạt đơn đặt hàng (Order Bulk Submit).
Sản phẩm (Product): Sản phẩm kích hoạt Mockup (Product Enable Mockup), Sản phẩm cho phép cá nhân hóa (Product Enable Personalized), Chỉnh sửa sản phẩm (Product Edit), Xóa sản phẩm (Product Delete), Cập nhật sản phẩm (Product Update), Cập nhật sản phẩm Define Design (Product Update Define Design), Sản phẩm kết nối với nhà cung ứng (Product Connect Fulfillments), Sản phẩm có biến thể tự động đối sánh (Product Auto Match Variants).
Hồ sơ (Profile): Cập nhật thông tin hồ sơ (Profile Update Info), cập nhật mật khẩu hồ sơ (Profile Update Password).
Mockup: Tạo Mockup Studio, Xóa Mockup Studio.

Để lọc Nhật ký hoạt động theo ngày cụ thể, hãy chuyển đến trường thứ ba.


Để xem chi tiết payload, hãy nhấp vào từ “View” màu xanh ở bên phải.


MAIL LOG


Nhật ký mail (Mail Log) là bản ghi lịch sử của tất cả các email được gửi và nhận từ tất cả người dùng trong ứng dụng Dastomize. Mail Log chứa thông tin về mỗi email, chẳng hạn như chủ đề, người nhận, nội dung và ngày gửi. Mail Log rất hữu ích khi muốn kiểm tra xem email đã được gửi đến một địa chỉ email cụ thể hay chưa.
Để tìm kiếm email, hãy nhập vào hộp tìm kiếm ở trên cùng bên trái.

Cập nhật vào: 06/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!